Menighedsrådsmøde for Sæby-Gershøj

Referat fra menighedsrådsmøde for Sæby-Gershøj menighedsråd, torsdag den 22. september 2022.

Afbud: René Lønne, Trolle Mikkelsen, Niels Behr

1. Valg af mødeleder
Jesper er valgt

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3. Evaluering af kirkefestivalen
Nattevagten gik stille og roligt.
Gode koncerter og dejligt vejr.
Oplevede det som succes, mange mennesker alle dage, god stemning.

4. Nyt fra formanden
a) Instruks til energibesparelser. Medsendt som bilag
Instruksen følges.
Elektriker er bestilt til at reparere udendørs belysning på præstegården, så det kan slukkes og tændes manuelt.
Der skal ikke være lys i og på kirkerne ved juletid. Der hænges kranse op i kirkens vinduer med lyskæder på batteri i december måned.
Flemming aflæser måler en gang pr. uge i Sæby kirke og Nina aflæser en gang pr. uge i Gershøj kirke.
b) Beslutning om at følge biskoppens og stiftsrådets anbefaling om at holde en gudstjeneste pr. søndag i pastoratet frem til og med april 2023.
Menighedsrådet og præsten beslutter enstemmigt at holde en gudstjeneste i pastoratet pr. søndag frem til og med april 2023. Der opsættes opslag ved kirkerne om ændringen for indeværende periode.

5. Nyt fra kirkeværgerne
Helhedsplan for Gershøj kirkegård lægges på hjemmesiden. Kan ses her Udviklingsplan 17.05.2022.

6. Nyt fra kontaktpersonen
Intet nyt

7. Nyt fra præsten
a) Helene er på studierejse til Grækenland med provstiet 24.9.-4.10. Tema for rejsen er ”I Paulus’ og Homers fodspor”
b) Helene har ferie 8.-14.10.

8. Nyt fra kassereren
Godkendelse af kvartalsrapport. Medsendt som bilag
Kvartalsrapporten er fremlagt og godkendt.

9. Nyt fra præstegårdsudvalget
Der er opsat stor vask i graverfaciliteterne.
Eg Westergreener bestilt til reparationer af stråtag.
Kalkning og sværtning af bindingsværk på præstegården udføres i denne og kommende uge.

10. Nyt fra kirke- og kirkegårdsudvalget
Kirsten igangsætter udbedring af synsudsatte arbejder på kirkerne.

11. Nyt fra medarbejderrepræsentanten

12. Evt.

13. Oplæsning af beslutningsreferat samt underskrift