Referat fra menighedsrådsmøde i Sæby-Gershøj

Referat fra konstituerende menighedsrådsmøde onsdag den 1. november 2017 kl. 19.30-21.30. Mødet holdes på Gershøj kro.
Afbud fra Jesper Pedersen og Camilla Mikkelsen. I stedet er indkaldt Leif Eilertsen og Henrik Zeyn.

1. Valg af mødeleder.
Trolle Mikkelsen er valgt.
2. Godkendelse af dagsorden.
Der tilføjes et punkt 8.a og 19 vedr. planlægning af næste års møder.
3. Valg af sekretær.
Camilla Mikkelsen er genvalgt.
4. Valg af formand.
Helene Rasmussen er genvalgt.
5. Valg af næstformand.
Lisbet Kristiansen er genvalgt.
6. Valg af kasserer.
Nina Pedersen er valgt.
7. Valg af kirkeværge, Sæby.
Leif Eilertsen er genvalgt.
8. Valg af kirkeværge, Gershøj.
Nina Pedersen er genvalgt.
8.a. Valg af kontaktperson.
Karin er genvalgt.

9. Nyt fra formanden.
Intet nyt.
10. Nyt fra kirkeværgerne.
Nina indhenter endnu et tilbud på kloakken ved Gershøj kirke.
11. Nyt fra kassereren.
Kvartalsrapporten for 3. kvartal var fremsendt og godkendes, da der ikke er nogen bemærkninger.
Til næste møde skal budget 2018 og revisionsprotokollatet for regnskab 2016 fremlægges og godkendes.

12. Nyt fra kontaktpersonen.
Vi har endnu ikke haft besøg af Arbejdstilsynet. Der skal udarbejdes en beredskabsplan.
13. Nyt fra præstegårdsudvalget.
Projektet vedr. præstegården kører planmæssigt. Der arbejdes på at få udbudsmaterialet gjort klar snarest.
Tidsplanen er stadig, at Helene og familien flytter ind 1. juni 2018.
Kontrakten med Rønnow Arkitekter A/S er fremsendt og godkendes med de rettelser, der er føjet til efter forslag fra bygherrerådgiver Børge S. Madsen.
Forpagtningsaftalen bliver annonceret i den kommende uge. Udbuddet er i overensstemmelse med menighedsrådets beslutning.
14. Nyt fra kirke- og kirkegårdsudvalget.
Der afventes tilbagemelding fra håndværkeren vedr. de arbejder på begge kirker, der ønskes udført i dette kalenderår. Karin rykker.
Synsrapporten er udsendt via mail.
15. Nyt fra medarbejderrepræsentanten.
Der er rettet hække op og plantet nye enkelte steder.
Granarbejdet er påbegyndt.
Der arbejdes på at få udfærdiget nye kirkegårdskort.
16. Nyt fra præsten.
a) Trollekoret opfører ”Gabriel og Maria” i Sæby kirke tirsdag 28.11.
b) 1. søndag i advent er der gudstjeneste i Gershøj kirke med Luciaoptog og Trollekoret medvirker. Efterfølgende er der glögg og æbleskiver, juletræstænding mm på pladsen udenfor.
c) 3. søndag i advent er der julegudstjeneste i Sæby kirke kl. 16 med Christmas Carrolls og udstilling fra Billedkunst i kirken.
Helene er på kursus på Præstehøjskolen i næste uge.

17. Kirkeliv. Bilag medsendes.
Skal ses som et idékatalog til videre arbejde.
Tilbuddene skal være relevante og imødekommende for sognenes medlemmer.
Nye måder at møde mennesker med det kristne budskab.
Husk ideerne fra tidligere menighedsrådsmøder!
Det blev besluttet, at der aftales et møde for udvalget, hvor alle er velkomne til at deltage. På dette møde skal findes 6 projekter, som tænkes afviklet igennem det næste år hver 2. måned.
Mødet holdes onsdag d. 15. november kl. 19.30 – 21.30 i Byhuset i Gershøj. Nina booker og låser op.
Til beslutning:
18. Valg af el løsning fra DONG, punktet udsat fra sidste møde.
Det besluttes, at vi siger ja-tak til tilbuddet fra DONG for begge kirker. Vi understøtter den grønne løsning.
Men ikke for præstegården, da der skal udarbejdes en anden aftale her, hvor der kan fås refusion, når el er hovedvarmekilden.
19. Menighedsrådsmøder for det kommende år.
17. januar.
7. marts
4. april
2. maj
6. juni
15. august
12. september
3. oktober
7. november
5. december.

20. Oplæsning og underskrivning af referat.